Régi/idegen szavak mikrolexikona

Ha ezen az oldalon akarsz keresni, írd ide a keresőszót:

Tartalom:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
SZ
T
U
V, W, X, Y
Z,ZS

 

A

a capella hangszeres kíséret nélküli ének
ab ovo eredendően
abakusz írásra/számolásra szolgáló négyszögletes lap az ókori görögöknél
abbé katolikus francia világi pap
Abcúg! Le vele!
Abesszínia Etiópia régi neve
abház Északnyugat-kaukázusi nyelvet beszélő nép a Kaukázus délnyugati lejtőin
abolicionizmus valaminek az eltörlését célzó társadalmi mozgalom
abszint ánizsmaggal ízesített, zöldes színű ürmöspálinka
abszolutisztikus önkényes
abszolutizmus önkényuralom
abszolutórium egyetemi, főiskolai végbizonyítvány
abszolvál befejez
absztinens nem iszik szeszt
absztrakt elvont
abszurd képtelen
abúzus visszaélés
Abwehr német katonai kémelhárítás neve a II. világháborúban
acre földmérték
ad absurdum  a képtelenségig (visz/vezet valamit)
adaptál átformál
adminisztrál ügyet intéz
admirális tengernagy
adrenalin egyfajta hormon
adresszál megcímez
advent a karácsonyt megelőző, Szent András apostol napjával kezdődő hetek
aerodrom repülőtér
afázia beszédtelenség
affektál kényeskedik
affér párbajozott
affinitása van valamihez hajlama van valamire
afrik kárpitosmunkához használt rostos tömőanyag
ágál hevesen érvel
ágens ügynök
agglomerál felhalmoz
aggregál összegyűjt
agillis tevékeny
agórafóbia tériszony
agronómus mezőgazdász
ajatollah síita mohamedán vallási méltóság
akcentus kiejtés
akkurátus aprólékos
akrofóbia félelem a magasságtól
aktuális időszerű
alabástrom fehér/áttetsző finom szemcsés, kristályos gipsz
alarm riadó
Albion Mi Anglia ókori neve?
alliteráció szókezdő hangok ismétlődése
amazon harcias ókori mitológiai nép
asszociáció képzettársítás

B

baccara kártyajáték
bacchanália tivornya
bagaria növényi anyagokkal cserzett erős, vízálló bőr
bagatell csekélység
bajazzo pojáca
baksis megvesztegetési pénz
baldachin oszlopokon nyugvó, díszes tető ágy felett
ballaszt vízi/légi járműre stabilitás céljából elhelyezett teher
balneológia a gyógyforrások, gyógyfürdők hatásával és alkalmazásával foglalkozó tudományág
bég magas rangú török katonatisztek és tisztviselők egykori megszólítása
bekasztliz börtönbe zár
belvedere szép kilátást nyújtó hely
bendzsó kerek testű, hosszúnyakú, több húros pengetős hangszer
berukkol bevonul katonának
bodicsek a jégkorongban testtel történő ütközés
bojár mely magas udvari hivatalt betöltő orosz/bolgár/román főnemes

C

cezúra sormetszet verssorban
chianti könnyű olasz vörösbor
cidrizik didereg, fázik
cinikus erkölcsileg kiégett, semmit sem tisztel
cipszer szepességi német, szász
cirkuláré körözvény, körirat, körlevél
citadella fellegvár
citátum idézet
citoyen polgár
cívis módos vidéki városi polgár
clown cirkuszi bohóc
cohors az ókori római hadsereg kisebb egysége
comtesse grófkisasszony
córesz szegénység, nyomorúság
corvina könyv Mátyás király könyvtárából
cvíder rosszkedvű, morcos ember
cvikker orrcsíptető (szemüveg)

D

daktiloszkópia az ujjlenyomat rögzítése
darabont fegyveres szolga
decens tisztességtudó
default alapértelmezett
degrasz bőrzsírozó anyag
dekadencia hanyatlás, visszaesés
deklamál szónokol, szaval
deprimál lehangol, lever, elcsüggeszt
deputáció kéréseket/kívánságokat tolmácsoló küldöttség
derogál nincs ínyére, méltóságán alulinak tart valamit
desperádó mindenre elszánt kalandor
diadém fejdísz
domínium nagy kiterjedésű földbirtok
dormitórium szerzetesek közös hálóterme.

E

earl angol főnemesi cím, kb. gróf
ediktum az uralkodótól v. az államfőtől kibocsátott rendelet
editor könyvkiadó
égisz valakinek a pártfogása, oltalma, védelme
egzakt egyértelmű
egzecíroz gyakorlatozik
egzecíroztat parancsolgatással irányít
ekhós szekér ponyvával borított nagy szekér, amelyet utazásra és áruk szállítására használtak
eklatáns ragyogó, nagyszerű
eklézsia protestáns gyülekezet
ekvivalens egyenlő értékű, egyenértékű
elasztikus rugalmas, ruganyos
elementáris alapvető, lényeges
eliminál kiküszöböl, eltávolít
Elmo tüze a légköri villamosság kisülésével járó fényjelenség magas és hosszú fémtárgyak, hajóárbocok hegyén

F

fabula állatmese, tanító mese
fakszni akadékoskodás, rigolya
falanx az ókorban a nehéz fegyverzetű gyalogság hadrendje
falzett fejhang
famulus valakinek a jobbkeze, segítője
farizeus szenteskedő, álszent ember
fárosz világítótorony
fauna állatvilág
felcser tábori orvos
femme fatale érzéki megjelenésű, a férfiakat romlásba sodró, de hideg, számító nő
fenomén rendkívüli képességű személy
fermentál erjeszt
feromon egyes állatfajok csalogató, ill. riasztó illatanyaga, szexhormonja
fez a mohamedánok csonka kúp alakú, rendszerint vörös posztóból készült bojtos fejfedője
fidélis kedélyes, jókedvű, vidám
forszíroz erőltet, erőszakol
fosszília ősmaradvány; a földtörténeti múltban megkövesedett állat/növény

G

gáláns bőkezű, nagyvonalú
galaxis csillagrendszer
galvanizál fellelkesít, felvillanyoz
garnírung köret
garnizon helyőrségi laktanya
gatter keretfűrész
gaucho lovas marhapásztor a dél-amerikai pampán
gazsulál hízeleg, körüludvarol
gejzír időközönként szökőkút módjára feltörő hévforrás
gellert kap nem óhajtott irányba terelődik
genezis eredet, keletkezés
geodéta földmérő
gersli árpagyöngy
gésa táncosnő és énekesnő a japán teaházakban
gesztor több vállalatot érintő ügylet, beruházás lebonyolítását végző vállalat képviselője
gigantománia az indokolatlanul nagy méretek túlzott kedvelése
gikszer baklövés, melléfogás, hiba

H

habitus lelki alkat
hacienda Latin-Amerikában a nagyobb kiterjedésű, több gazdasági épülettel is rendelkező földbirtok
hadovál
hadzs a muszlimok zarándoklása Mekkába a Kábához vagy Medinába Mohamed sírjához
haiku klasszikus japán versforma
halef kés, bicska
halina durva gyapjúból készített érdes, fehér posztó
handlé ószeres
hendikep az esélyek kiegyenlítésére a gyengébb ellenfélnek adott előny
heraldika címertan
herbárium préseléssel/szárítással kikészített növények gyűjteménye
herma fej alakú, fémből készült ereklyetartó
hipertónia magasvérnyomás-betegség
Hogy nevezzük a két vitás területeket elválasztó vonalat demarkációs vonal
hugenotta francia kálvinista a 16-18. sz.-ban

I

identifikál azonosít
idióma nyelvi, beszédbeli sajátosság, beszédmód
idol bálvány
iglu az eszkimók félgömb alakú hókunyhója
ignorál nem vesz róla tudomást
ikonolátria képimádás, bálványimádás
illiberális szűkkeblű, kicsinyes
illuminátor a középkorban a könyveket festett kezdőbetűkkel, kis képekkel díszítő művész
illuminátus megvilágosodott, megvilágosult
illuminizmus a különféle, a szabadkőművességhez hasonló titkos felvilágosító mozgalmak összefoglaló neve az újkori Európában, különösen a 18. sz.-i Itáliában
imaginárius képzelt, képzeletben létező
imitál színlel
imperátor császár
impertinens szemtelen
implicit burkolt, nem kifejtett
imponáló tiszteletet parancsoló, tekintélyes
imposztor csaló

J

japáner kétkerekű vaskordé
jatagán kétszeresen hajlított pengéjű rövid kard
jeremiád hosszadalmas, vég nélküli panasz, siránkozás
joviális derűs, jó kedélyű, nyájas ember
junta katonatiszteknek parancsuralmat gyakorló csoportja
jurátus joggyakomok, ügyvédbojtár
jus murmurandi a morgás joga
juss örökség
justizmord súlyos bírói tévedés a vádlott rovására

K

kádencia szépen hangzó, gyakran ritmusos, találó, bölcs/tréfás mondás
kadét hadapród, tisztjelölt
kajüt a hajó hálófülkéje
kakofónia hangzavar
kalamáris tintatartó
kaldera nagyméretű, meredek lejtőjű vulkáni kráter
kaleidoszkóp optikai játékszer, amelynek forgatása közben a benne elhelyezett színes, csil lámló szeletkék folyton változó képet mutatnak
kalligramma képvers
kamásli bokavédő, lábszárvédő
kancsuka rövid nyelű, vastag szíjból font korbács
kandidál állásra, tisztségre jelöl valakit
kanón mérték, erkölcsi norma
katarzis megtisztulás
kekk tiszteletlen
kilt a skót férfiak rövid szoknyához hasonló nemzeti viselete
kiókumlál kitervel
kirurgus orvos
kistafíroz kiházasít
kontraszt éles ellentét
konvenció hagyomány, megszokás

L

lajbi mellény
lakonikus velős, tömör
lanovka drótkötélpályán futó függővasút
lapidáris tömör
lejmol személyeket leszólít és pénzt kéregét
lektűr szórakoztató, könnyű szépirodalmi mű
lénia vonalzó
levitáció a testek lebegő állapotban tartása elektromos/mágneses tér felhasználásával
libéria inasruha, lakájruha
librettó operett szövegkönyve
likvidál megsemmisít, eltöröl
limes határ
lingvisztika nyelvészet
líra hangszer; irodalmi műnem; pénznem
litográfia kőnyomat
lóding a puskapor/töltény tartására szolgáló tarsoly
lojális becsületes, jóhiszemű

M

macerál kémiai eljárással valamilyen anyagot kivon, elkülönít
madeira híres portugál desszertbor
magisztrális az orvosi vény rendelkezése szerint a gyógyszertárban készítendő szer
mágnás főnemes
mahorka silány minőségű kapadohány
makadám hengerelt zúzott kőből készült útburkolat
makula mocsok, szennyfolt
malaga híres, erős, édes spanyol csemegebor
malícia rosszmájúság, csípős gúny
mameluk az egyiptomi szultánok vásárolt rabszolgákból kiképzett testőrségének tagja
mándli falusi férfiak posztóból készült rövid kabátja
markotányos vándorkereskedő a katonai táborokban
medikus orvostanhallgató
megalománia nagyzási hóbort
menázsi élelem, ellátás, étkezés
mésalliance rangon alulival kötött házasság
metafora szókép

N

nebuló kisdiák, serdülő fiú
neglizsé hálóruha
nekrológ gyászbeszéd
nemere hideg, száraz, keleti szél Erdélyben
nemezis a bosszúálló sors, a büntető igazság
nepotizmus az állások betöltésében a rokonok és családtagok előnyben részesítése
neuralgikus az a pont, ahol a nehézségek leginkább kiütköznek, összpontosulnak
nihilizmus minden szabály, elv, erkölcs, törvény tagadása
nimbusz dicsfény, fénykoszorú a szentek feje körül
nivellál szintez, szintkülönbséget mér
normatív irányadó, szabályozó, mértékül szolgáló
notabilitás előkelőség
nótárius jegyző
novícia apácajelölt, a próbaidejét töltő apáca
O

O

obeliszk négyoldalú, felfelé keskenyedő, piramis alakú csúcsban végződő, egy kőtömbből faragott, magas emlékoszlop
óbester ezredes
obligát kötelező, szokásos, elmaradhatatlan
obskúrus gyanúsan homályos, zavarosan kusza
ódium valamilyen dolognak az átka
ohrana titkos politikai rendőrség a cári Oroszországban
okkult rejtett, titkos, titokzatos
oktrojál ráerőszakol, rákényszerít
ókum(u)lál kitalál, kiagyal
ómen baljóslatú előjel, intő jel
ominózus kellemetlenül emlékezetes
ondolál (hajat) hullámosít
opponál ellentmond, ellenkezik
opportunista pillanatnyi előnyért megalkuvó, elvtelenül alkalmazkodó

P

pájsli szalontüdő
pakompart pofaszakáll, oldalszakáll
paksus marhalevél, járlatlevél
palatinus nádor, a magyar király első helyettese
palindroma tükörmondat, azaz olyan mondat/szókapcsolat, amely visszafelé olvasva is ugyanazt jelenti
pamflet gúnyirat
pandémia Nagy kiterjedési vagy világjárvány
pánspermia az a feltevés, amely szerint a Földre az élet más égitestekről jutott el
papundekli vastag, kemény, több réteg összenyomásával gyártott papírfajta
paradoxon látszólagos lehetetlenség, ellentmondás, látszólag képtelen, a valóságban jól megalapozott állítás
parafál iratot kézjeggyel hitelesít
parafrázis valamilyen mű tartalmának saját szavakkal történő elmondása, átfogalmazása
paralel párhuzamos
paraplé esernyő
parazol napernyő
passió szenvedés
posztó vastag gyapjúszövet

Q

quadrangulum négyszög
quisling az idegen elnyomókkal együttműködő hazaáruló politikus

R

rabiátus nyersen és erőszakosan indulatos
rafinál tisztít, finomít
random véletlen, véletlenszerű
raplis szeszélyes, rigolyás
rapszodikus változékony, ingatag
ratifikál az aláírt nemzetközi szerződést megerősít
regnál uralkodik, hatalmon van
regula szabály, rendszabály
reinkarnáció a lélekvándorlásban valakinek új testi alakban való újjászületése
rékli Kötött kabátka csecsemők részére; Ing fölött viselt női mellény; Szűk nyakú női blúz
rekommendál ajánl, tanácsol, javasol
releváns fontos, lényeges, meghatározó
remíz kocsiszín, villamoskocsi-szín

S

salabakter ütött-kopott, régi, elavult könyv
samesz valakinek a mindenese, segítője, kiszolgálója
sarlatán rossz orvos, kuruzsló
securitate a román titkosszolgálat
sifonér fehérneműs és ruhásszekrény
sifríroz titkosírással ír, rejtjelez
silabizál betűzve,tagolva olvas
silbak őrszem, katonai őr
simfel ócsárol; rossznak, értéktelennek tart
sipsirica csitri, süldőlány
sirokkó a Szaharából érkező, meleg, száraz déli szél
skandalum botrány, szégyen, gyalázat
skribler tehetségtelen rossz író; firkász
skrupulus aggály, lelkiismereti kétely
stramm derék

SZ

szábor Horvátország országgyűlése
számum por- és homokviharral együtt járó, forró, száraz, viharos erejű szél a Szaharában, Arábia és Szíria sivatagos területein
szangvinikus heves vérmérsékletű, lobbanékony, de hamar le is csillapodó
szanitéc egészségügyi katona, sebesültszállító
szekuláris világi, nem egyházi
szekunda elégtelen osztályzat
szeminarista katolikus papnövendék, kispap
szeniorátus öröklési jogrend, amely szerint a birtok a leszármazási foktól függetlenül a család legidősebb tagjára száll
szentencia ítélet határozottságával tett kijelentés
szenzibilis érzékeny, fogékony
szeparé elkülönített fülke, boksz
szeráf hatszárnyú angyal
szeráj a szultáni palota
szervilis szolgai módon megalázkodó, talpnyaló, hízelgő
szimbólum ismertetőjegy

T

tabernákulum az oltáriszentséget őrző díszes szekrényke katolikus templomokban az oltár közepén
tacepao nyilvános helyeken, köztereken kifüggesztett faliújság
taksál becsül, értékel valamennyire
talján olasz
talmi hamis, nem igazi, ál-
tángál tárgykört érint
tantaluszi kínok az a gyötrelem, hogy valaki nem részesülhet az előtte fogyasztott kívánatos ételekből és italokból?
tarantella tüzes nápolyi tánc
Te Deum Hálaadó istentisztelet
tektonika a földtannak a földkéreg szerkezetével és mozgásával foglalkozó ága
telegram távirat, sürgöny
tendál irányul, törekszik, hajlik valamire
terminátor a Nap által megvilágított gömb alakú égitesteken a világos és a sötét félgömb határa, az árnyékhatár
terrakotta máz nélkül kiégetett tiszta agyag
triszkaidekafóbia Félelem a 13-as számtól

U

uncia a római és a középkori súly- és pénzegységek tizenketted része
uniformis egyenruha
unikális egyedi, egyetlen
unikornis egyszarvú, mondabeli állat
unitárius a szentháromság tanait elvető, csak egyszemélyű Istent elismerő protestáns felekezet
univerzális általános, egyetemes
univerzitas egyetem
urbánus városias
usánka lehajtható fülvédős szőrmesapka
usztasa a hitleristákkal együttműködő horvát fegyveres fasiszta
utópia eszményinek elképzelt, de a kellő alapok hiánya miatt megvalósíthatatlan társadalmi rendszer

V, W, X, Y

vádi sivatagi vízmosás; folyómeder, amelyben csak a nagy esőzések idején van víz
vájdling mosogatódézsa, mosogatótál
valéta bányászati, erdészeti felsőoktatási intézmény végzett hallgatóinak ballagása
valkűr a hősöket a harcban segítő, az elesettek lelkét a Walhallába vivő félistennő a germán mitológiában
vamzer cellatárs, besúgó
vazallus hűbéres, katonai szolgálat fejében a hűbérúrtól földbirtokot kapott és tőle személyes függésben levő nemes
vegetál tengődik, tenyészik, terem
vegzál zaklat, nyaggat, szünet nélkül háborgat
velodróm kerékpár-versenypálya
vend kis létszámú szlovén nyelvű népcsoport a Mura mellékén
vendég, illusztris híres, neves, kiváló
vendetta bosszú, vérbosszú
verbális hangos, a nyelv útján terjedő
verbunkos toborzó
verszt orosz mérföld: 1067 m
vicinális helyiérdekű vasút
whig a 18-19. sz.-i angol liberális párt tagja, híve
xenofób idegengyűlölő

Z,ZS

zabrál fosztogat, harácsol, elrabol
zanza összezsugorított emberfej a dél-amerikai indiánoknál
zefír enyhe, frissítő nyugati szellő
zodiákus állatöv, az égboltnak a Nappálya két oldalán elterülő 12 egyenlő részre (jegyre) osztott keskeny sávja
zuschlag pótlék, hozzáadás, ráadás
zsabó csipkés fodordísz, mellfodor
zsenánt kényes, kínos, kellemetlen
zsinatol lármázik, zajong
zsöllye karosszék, (drágább) nézőtéri ülőhely
zsuga kártya, kártyajáték
zsuppol kitoloncol

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

Megjegyzés hozzáfűzése

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .